1926 9130 Mosin Nagant Izhevsk 7.62x54r

$340.00

X